Fasilitas

MASJID HJ. SUNANI

ASRAMA SANTRI

GEDUNG SEKOLAH

SARANA OLAHRAGA

SUDUT PESANTREN